Sporočilo
 • EU direktiva o e-zasebnosti

  Ta spletna stran uporablja piškotke za avtentifikacijo, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo naše strani se strinjate, da spletna stran na vaš računalnik shranjuje piškotke.

  Dokumenti EU direktiva o e-zasebnosti

Ra?unovodstvo

Ra?unovodske storitve opravljamo velikim, srednje velikim in majhnim podjetjem ter drutvom in zavodom. Ker ima vsak poslovni subjekt svoje specifike pri vodenju ra?unov (dejavnost, na?in in obseg poslovanja, tevilo zaposlenih, ...) storitve ra?unovodstva temu primerno prilagodimo.

Na ra?unovodski servis za Vas opravlja naslednje storitve iz sklopa ra?unovodstva:

 • vodenje poslovnih knjig: knjienje prejetih, in izdanih ra?unov ter ban?ih izpisov
 • analiti?na evidenca saldakontov
 • izpis odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • obra?un DDV in zamudnih obresti ter izpis opominov
 • vodenje dav?nih evidenc
 • zdelava medletnih in zaklju?nih bilanc ter poro?il za AJPES
 • obra?un pla? in drugih dohodkov iz zaposlitve za potrebe DURS in ZPIZ
 • obra?un socialnih prispevkov za dav?nega zavezanca
 • knjienje maloprodaje in blagajniko poslovanje
 • vodenje ra?unovodstva po strokovnih mestih in projektih
 • izdelava statistike finan?nih ra?unov in poro?il za Banko Slovenije
 • vodenje pla?ilnega prometa
 • priprava potrebnih dokumentov za pridobitev posojila
 • obve?anje o spremembah na podro?jih dav?ne in ra?unovodske zakonodaje
 • izkaz poslovnega izida
 • bilanca stanja
 • prevrednotenje
 • izkaz finan?nih tokov

 • seznam
 • amortizacija
 • prevrednotenje

 • podjemne pogodbe
 • avtorski honorarji